Priority Country Programme

Het Priority Country Programme heeft als doel het promoten van studentenmobiliteit tussen België/Vlaanderen en de volgende prioritaire landen: Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, Verenigde Staten van Amerika en Zuid – Afrika. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming.

Beschrijving

Via het Priority Country Programme is zowel uitgaande mobiliteit vanuit Vlaanderen mogelijk alsook duo-uitwisselingen tussen Vlaanderen en de prioritaire landen.

Elke Vlaamse hogeschool of universiteit kan studenten uitsturen via het programma. Het programma houdt geen beperking van disciplines in. De mobiliteit heeft betrekking op studie, stage of onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef.

Het beschikbare budget voor het Priority Country Programme in academiejaar 2024-2025 is €500 000.

Ontvankelijkheidscriteria

Een ontvankelijk dossier voldoet aan onderstaande criteria:

 • De student is ingeschreven in een voltijds studieprogramma van het EQF level 5,6 of 7.
 • Studiemobiliteit: en hogeronderwijsinstelling in België/Vlaanderen (de thuisinstelling) en een onderwijsinstelling in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika (de gastinstelling) hebben een samenwerkingsakkoord opgemaakt of hebben de intentie een samenwerkingsakkoord op te stellen door middel van een Letter of intent.
 • Stagemobiliteit: hogeronderwijsinstelling in België/Vlaanderen (de thuisinstelling) en een instelling/organisatie/bedrijf in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika (de gastinstelling) hebben een stageovereenkomst uitgewerkt.
 • Zowel de Vlaamse hogeronderwijsinstelling als de partner in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika kunnen geen inschrijvingsgeld vragen aan de student voor de mobiliteit.
 • Om in aanmerking te komen voor een Priority Country Programme beurs mag de student op het moment van de selectieprocedure nog niet verblijven in het land van de gastinstelling.
 • Internationale studenten moeten voldoen aan alle academische toegangscriteria inclusief taalvereisten voor het aangaan van een studieprogramma aan een Vlaamse hogeronderwijsinstelling.
 • Er kunnen maximaal acht aanvragen per prioritair land ingediend worden door de hogeronderwijsinstelling.
 • De nationaliteit van de student is geen criterium.

Modaliteiten

 • De subsidies worden toegekend voor besteding in het academiejaar 2024-2025. De mobiliteit kan starten vanaf augustus 2024 en moet eindigen vóór september 2025.
 • De behaalde studiepunten moeten worden erkend door de zendende hogeronderwijsinstelling.
 • De selectie voor het Priority Country Programme gebeurt éénmaal per jaar. In dit opzicht moeten diegene die een uitwisseling plannen in de lente van 2025 (januari – augustus 2025) hun aanvraag doen tijdens het academiejaar voordien.
 • De duur voor een mobiliteit onder het Priority Country Programme 2024-2025 is minimum één maand en maximum één jaar. Uitzondering: voor Turkije komen enkel korte mobiliteiten van één maand voor stage en studie in aanmerking.
 • Een maand wordt gedefinieerd als 30 dagen zelfs als de maand 28, 29 of 31 dagen telt. Voor de laatste maand geldt de afrondingsregel van minstens 26 dagen:

  Bv: 15/02 – 11/05:
  • 15/02 – 14/03 = 30 dagen = 1 maand
  • 15/03 – 14/04 = 30 dagen = 1 maand
  • 15/4 – 11/5 = 30 dagen – 3 dagen = 27 dagen (voldoende voor de laatste maand)
 • Een beurs kan toegekend worden voor maximum vier maanden. Het beursbedrag bedraagt €700 per maand voor de Vlaamse student met een maximum van €2 800 voor 4 maanden en €850 per maand voor de internationale student met een maximum van €3 400 voor 4 maanden.
 • Een extra toelage van €200 per maand (met een totaal maximumbedrag van €800) kan worden toegekend aan Vlaamse studenten die behoren tot de ondervertegenwoordigde groepen. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen zijn:
  • studenten die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid;
  • studenten met een functiebeperking, erkend door het VAPH.
   Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
   Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
   Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
  • werkstudenten in een werkprogramma, zie de definitie van de Vlaamse overheid:
   Werkstudent: een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt:
   1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
   2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
   3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.

   De gegevens opgenomen in de database van AHOVOKS worden aanzien als de correcte data. Als referentiedatum geldt het moment van het indienen van de aanvraag, nl. 29 maart 2024. Voor dossiers die op deze datum nog in behandeling zijn wordt de finale beslissing van AHOVOKS afgewacht. Indien een dossier laattijdig wordt goedgekeurd door AHOVOKS, dan krijgt de student de extra toelage van €200/maand alsnog toegekend. Studenten uit de ondervertegenwoordigde kunnen ook een extra aanvraag doen voor financiële hulp bij de sociale dienstverlening voor studenten bij hun eigen instelling.
 • Een bijkomende vergoeding voor reiskosten wordt voorzien volgens regels die betrekking hebben op de afstand tot het gastland.
  • Tussen 2000 en 2999 km (Marokko, Turkije): €360
  • Meer dan of gelijk aan 8000 km (Brazilië, Chili, Japan, Mexico, VS, Zuid-Afrika): €1 500
 • Na het voltooien van de mobiliteit of uitwisseling, rapporteren alle studenten, zowel uitgaande en inkomende, via een korte bevraging en een essay, waarvoor een format wordt voorzien.
 • Studenten kunnen deze beurs niet combineren met een andere beurs van de Vlaamse overheid of VLIR-UOS.

Aanvraag

Stap 1: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling doet een preselectie van de kandidaten voor het Priority Country Programma 2024 – 2025. Dit kan één student zijn van een Vlaamse hogeronderwijsinstelling voor een uitgaande mobiliteit of twee studenten in geval van een duo-mobiliteit. Bij een duo-mobiliteit wordt een Vlaamse student gekoppeld aan een kandidaat uit Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika. Beide studenten moeten aanvaard zijn door de instelling waar de studenten ontvangen zullen worden.

Stap 2: Indien een student door zijn/haar hogeronderwijsinstelling geselecteerd is, dan start zijn/haar hogeronderwijsinstelling de procedure voor het aanvragen van een PCP beurs door een dossier aan te maken voor de kandidaat in the Mobility-Online tool.

Stap 3: De kandidaat ontvangt een automatische e-mail uit Mobility-Online tool met de melding dat hij/zij voorgeselecteerd is voor een PCP beurs.

Stap 4: De kandidaat registreert zich in de Mobility-Online tool en vervolledigt zijn/haar dossier voor de deadline. Documenten die bij de aanvraag gevoegd worden:

 • Motivatiebrief van de student (maximum twee A4 pagina’s) met zowel een persoonlijke als een academische/professionele motivatie.
 • Officiële puntenlijst van de huidige en, indien van toepassing, van de vorige academische jaren binnen de huidige opleiding.
 • Ondertekende aanbevelingsbrief van een lector of docent van de thuisinstelling.
 • In het geval van studiemobiliteit of mobiliteit in het kader van onderzoek voor een bachelor- of masterthesis:
  • Er is een ondertekend samenwerkingsakkoord tussen de zendende instelling en de ontvangende gastinstelling. Bij gebrek aan een ondertekend samenwerkingsakkoord wordt een ondertekend Letter of intent ook aanvaard op het moment van de aanvraag. Er is wel een ondertekend samenwerkingsakkoord vereist voor de datum dat de student op mobiliteit vertrekt.
  • De student heeft een Learning agreement afgesloten met de ontvangende en zendende instelling: daarin wordt het gevolgde programma in de gastinstelling weergegeven. Dit document wordt ondertekend door de student, de ontvangende en zendende instelling voor de datum van de uitbetaling van het eerste deel van de beurs. Door dit document te ondertekenen valideert de zendende instelling het gevolgde programma.
 • In het geval van een stagemobiliteit:
  • Een ontwerpversie van de training agreement die tenminste het minimum aan informatie over de stage bevat (duur, afdeling, algemene taken en competenties die verworven moeten worden tijdens de stage) en getekend is door alle partijen: Student, thuisinstelling en het stage bedrijf/instelling/organisatie.
  • Er is een ondertekend stageovereenkomst tussen de zendende instelling en de ontvangende gastinstelling (instelling/organisatie/bedrijf) of op zijn minst een ondertekende ontwerpversie met een minimum aan informatie over de stage (duur, afdeling, algemene taken en competenties die verworven moeten worden tijdens de stage). Dit document wordt ondertekend door de student, de ontvangende en zendende instelling voor de datum van de uitbetaling van het eerste deel van de beurs. Dit document kan opgeladen worden als samenwerkingsakkoord en als Training agreement in de Mobility-Online tool.

Alle documenten moeten geschreven zijn in het Engels, met uitzondering van de officiële puntenlijst. Als de puntenlijst opgemaakt is in een andere taal dan Nederlands, Frans of Engels, moet een gecertificeerde vertaling toegevoegd worden.

Stap 5: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling valideert en verzendt het vervolledigde dossier in de Mobility-Online tool voor middernacht 29 maart 2024 GMT+1. Dossiers die na middernacht 29 maart 2024 GMT+1 verstuurd worden zijn niet ontvankelijk.

Selectie

Na de deadline van aanvraag doet een internationale selectiecommissie, in samenwerking met de Departement Onderwijs & Vorming, een toekenning van de beurzen. De selectie is gebaseerd op de volgende criteria:

 • de kwaliteit van het Learning of Training agreement (20 punten);
 • de kwaliteit van de motivatie van de kandidaat (30 punten);
 • redenen van aanbeveling voor de kandidaat in de aanbevelingsbrief (20 punten);
 • de reeds behaalde studieresultaten van de kandidaat (30 punten).

DUO-kandidaten krijgen niet noodzakelijk een hogere score in de selectie.


Minimum 25% van de beurzen wordt toegekend aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen zijn:

 • studenten die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid;
 • studenten met een functiebeperking, erkend door het VAPH.
  Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
  Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
  Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
 • werkstudenten in een werkprogramma, zie de definitie van de Vlaamse overheid:
  Werkstudent: een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt:
  1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
  2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
  3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.

  De gegevens opgenomen in de database van AHOVOKS worden aanzien als de correcte data. Als referentiedatum geldt het moment van het indienen van de aanvraag, nl. 29 maart 2024. Voor dossiers die op deze datum nog in behandeling zijn wordt de finale beslissing van AHOVOKS afgewacht. Indien een dossier laattijdig wordt goedgekeurd door AHOVOKS, dan krijgt de student de extra toelage van €200/maand alsnog toegekend. Studenten uit de ondervertegenwoordigde kunnen ook een extra aanvraag doen voor financiële hulp bij de sociale dienstverlening voor studenten bij hun eigen instelling.

  De gegevens opgenomen in de database van het Ministerie van Onderwijs en Vorming worden aanzien als de correcte data. Indien de norm van 25% niet wordt behaald, dan zal het aantal geselecteerde kandidaten moeten aangepast worden.

Tijdsplanning

 • Lancering van de oproep: december 2023
 • Start aanvraag procedure in Mobility-Online: vanaf 31 januari 2024
 • Deadline voor het indienen van de aanvraag: 29 maart 2024
 • Selectie: april 2024
 • Bekendmaking van de selectieresultaten: mei 2024

Meer vragen? Contacteer het VLUHR-i secretariaat