Cookiebeleid

Algemeen

Dit Cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Ravensteingalerij 27/3&6, 1000 Brussel ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0832.132.118 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan ons Privacybeleid.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookiebeleid kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar vluhr@international.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Dit Cookiebeleid werd laatst aangepast op 15 oktober 2020.

Welke cookies & waarom

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

CRAFT_CSRF_TOKEN
Type: functionele cookie
Beschrijving: gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.
Bewaartermijn: vervalt na één sessie

_ga
Type: analytische cookie
Beschrijving: maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
Bewaartermijn: vervalt na 2 jaar

_gat
Type: analytische cookie
Beschrijving: wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.
Bewaartermijn: vervalt na 1 dag

_gid
Type: analytische cookie
Beschrijving: wordt gebruikt om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
Bewaartermijn: vervalt na 1 dag

fonts
Type: analytische cookie
Beschrijving: houdt het gebruik van speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens.
Bewaartermijn: vervalt nooit

IDE
Type: marketing cookie
Beschrijving: 
gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker, na het bekijken of klikken op een van de advertenties, te registreren en te rapporteren. Met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Bewaartermijn: vervalt na 1 jaar

test_cookie

Type: marketing cookie
Beschrijving: gebruikt om te checken of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Bewaartermijn: vervalt na 1 dag

VISITOR_INFO1_LIVE

Type: marketing cookie
Beschrijving: probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video’s.
Bewaartermijn: vervalt na 179 dagen

YSC

Type: marketing cookie
Beschrijving: registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke YouTube-video's de gebruiker heeft gezien.

Bewaartermijn: Vervalt na 1 sessie

Yt-remote-cast-installed

Type: marketing cookie
Beschrijving: slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt na 1 sessie

Yt-remote-connected-devices

Type: marketing cookie
Beschrijving: slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt nooit

Yt-remote-device-id

Type: marketing cookie
Beschrijving: slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt nooit

Yt-remote-fast-check-period
Type: marketing cookie
Beschrijving: 
slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt nooit

Yt-remote-session-app

Type: marketing cookie
Beschrijving: slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt na 1 sessie

Yt-remote-session-name

Type: marketing cookie
Beschrijving: slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video’s.

Bewaartermijn: vervalt na 1 sessie

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265.

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit Cookiebeleid worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar international@vluhr.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres international@vluhr.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.