Zomercampussen

Het Departement Onderwijs & Vorming kent per academiejaar een financiering toe aan vijf zomercampussen georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door VLUHR-i.

Algemene omschrijving van het programma

De Vlaamse overheid (departement Onderwijs en Vorming) kent een financiering toe aan vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.

De Vlaamse overheid stelt een financiering ter beschikking van maximum € 15.000,- voor een fysieke zomercampus, per jaar en € 4.500,- voor een virtuele zomercampus, per jaar. Een hybride zomercampus waarbij minstens 5 dagen fysiek doorgaan en minstens 5 dagen online activiteiten georganiseerd worden, kan gefinancierd worden aan €1.500 per fysieke dag en € 900 per virtuele dag. Het maximum subsidiebedrag voor een hybride zomercampus is €15.000. Na het verslag van het eerste / tweede jaar kan de hogeronderwijsinstelling, in de context van een nieuwe call, een verlenging aanvragen. Er kan maximaal 3 jaar financiering aangevraagd worden voor eenzelfde zomercampus.

Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van internationalisation@home en het verwerven van internationale en interculturele competenties. De voornaamste doelen van deze internationale zomercampussen zijn:

 • het bevorderen van de mobiliteit van studenten, met inbegrip van het stimuleren van het contact tussen inkomende studenten en de eigen Vlaamse studenten om zo internationale en interculturele competenties te verwerven;
 • het bevorderen van de mobiliteit van docenten;
 • de vorming van een echte international classroom met een internationaal corps van docenten en studenten;
 • het verhogen van de aantrekkelijkheid van het eigen hoger onderwijs;
 • het creëren van synergieën en het aanmoedigen van internationale samenwerking tussen instellingen;
 • het doen opleven van de campussen buiten de traditionele onderwijsperiodes.

Modaliteiten en criteria

 • Elke Vlaamse hogeschool of universiteit kan een aanvraag indienen.
 • De hogeronderwijsinstelling dient te voorzien in een cofinanciering van ten minste 50%. Onder cofinanciering wordt verstaan:
  • eigen middelen (deze kunnen personeelskost omvatten);
  • eventueel inschrijvingsgelden;
  • vergoeding van gastsprekers en experten;
   Het gebruik van eigen lokalen mag niet als cofinanciering gerekend worden.
 • De financiering kan worden ingezet voor
  • de uitbetaling van reis- en verblijfkosten van studenten en docenten;
  • georganiseerde activiteiten tijdens de zomercampus;
  • werkingskosten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van het programma. Personeelskosten voor de voorbereiding en uitvoering van de zomercampus mogen maximaal 30% van de subsidie bedragen.
 • De financiering kan niet gebruikt worden voor:
  • het vergoeden van docenten / professoren / gastsprekers / experts;
  • overheadkosten aangerekend door de organiserende Vlaamse hogeronderwijsinstelling.
 • Het voorstel van budget wordt ingediend met het document aanvraagformulier, budget. Aan het basisdocument voor de opmaak van het budget kunnen regels en kolommen worden toegevoegd.
 • De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad kan, ter verantwoording van de financiering, de verantwoordingsdocumenten opvragen.
 • De zomercampussen worden georganiseerd in Vlaanderen, aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.
 • De zomercampussen vinden plaats in: zomer 2024.
 • De projecten lopen langer dan één jaar (idealiter 3 jaar).
 • De zomercampus dient een multidisciplinaire benadering te hebben waarbij de interactie van studenten uit verschillende disciplines wordt aangemoedigd.
 • Bij de organisatie van de zomercampus dient te worden samengewerkt met minstens één niet Vlaamse hogeronderwijsinstelling.
 • Zowel Vlaamse als buitenlandse docenten / professoren zijn bij de zomercampus betrokken.
 • De zomercampus omvat geen conferenties of onderzoeksactiviteiten.
 • De deelname van de studenten dient bij voorkeur erkend te worden via de toekenning van ECTS: voor een zomercampus van 2 weken kunnen 3 ECTS toegekend worden.
 • Het activiteitenplan dient minstens 10 opeenvolgende werkdagen te bevatten, enkel onderbroken door zondagen of wettelijke feestdagen. De duur van een virtuele zomercampus moet minimaal 5 dagen bedragen en overeenkomen met ten minste 3 ECTS. Deze dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar aansluiten.
 • De verhouding tussen personeel en studenten moet zodanig zijn dat actieve deelname in de les gewaarborgd is.
 • De aanvragende hogeronderwijsinstelling kan opteren voor een virtuele zomercampus waarvoor een maximum subsidie van € 4.500 toegekend kan worden. Het subsidiebedrag voor een virtuele zomercampus mag volledig aan personeelskost besteed worden. De voorwaarde van 50% cofinanciering, blijft echter van toepassing.
 • Na afloop wordt een narratieve en financiële rapportering gedaan aan de VLUHR:
  • Narratief verslag: Hoe werden de doelen, modaliteiten, criteria en prioriteiten van het programma bereikt?
  • Financieel verslag: overzicht van de budgetbesteding, inclusief de cofinanciering
  • Deadline: 1 december 2024.
 • Voor de verlenging van de subsidie dient de begunstigde Vlaamse hogeronderwijsinstelling een beknopte verlengingsaanvraag met een voorlopig programma en budget in voor 15 januari 2025.

De aanvraag

Het aanvraagdossier wordt opgesteld in het Nederlands of (gedeeltelijk) in het Engels en in elektronische vorm tot en met 1 maart 2024 ingestuurd naar: alicia.decoster@vluhr.be.

Het aanvraagdossier bevat volgende informatie (zie ook aanmeldingsformulier, als bijlage):

 • de beschrijving van de beleidscontext inzake internationalisering waarbinnen de inrichting van de zomercampus zich situeert: verwijzing naar interne visietekst of beleidsnota Internationalisering en een oplijsting van de beoogde internationaliseringsdoelstellingen;
 • de inhoudelijke beschrijving van de zomercampus;
 • de oplijsting van de betrokken studiegebieden en disciplines;
 • een korte samenvatting van het opzet, de doelstellingen en het studiegebied (de studiegebieden) in het Engels;
 • de oplijsting van de betrokken (hogeronderwijs-)instellingen;
 • de looptijd van het programma;her beoogd aantal studenten;
 • het programma met vermelding van de verschillende modules, de namen van de lesgevers en de bijkomende activiteiten;
 • een kort CV van de betrokken docenten / professoren;
 • het geraamd budget;
 • de aanvraag wordt ingediend via het centrale international office van de organiserende Vlaamse hogeronderwijsinstelling.

Selecties

De selectie zal gebeuren door een Vlaamse selectiecommissie op basis van de volgende selectiecriteria:

 • de zomercampus is multidisciplinair van opzet;
 • het partnerschap is internationaal: het team bevat zowel Vlaamse als buitenlandse docenten / professoren, er is een goede mix van Vlaamse en internationale studenten;
 • de mate waarin een echte international classroom gerealiseerd zal worden;
 • het budget werd correct en realistisch opgesteld.

Bij de beoordeling van de dossiers zal prioriteit worden gegeven aan zomercampussen met aandacht voor:

 • de samenwerking met (hogeronderwijs-)instellingen / organisaties / bedrijven buiten de EU;
 • samenwerking met partners uit de socio-economische sector, met als doel op die manier de mogelijkheden tot toekomstige stages te ontwikkelen;
 • samenwerking tussen Vlaamse universiteit(en) en hogescho(o)l(en);
 • de organisatie van minstens één lesmodule / activiteit waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen die verband houden met de Vlaamse taal en cultuur (in het programma of bij de organisatie van extra-curriculaire activiteiten);
 • het gebruik van interactieve werkvormen met actieve deelname van studenten.

Timing

 • Lanceren oproep: december 2023
 • Indienen aanvragen: tot en met 1 maart 2024
 • Selectie: maart 2024
 • Bekendmaking selectie: uiterlijk april 2024
 • Organisatie zomercampus: zomer 2024
 • Indienen eindrapportering: voor 1 december 2024