Gezamenlijke opleidingen

Het Departement Onderwijs en Vorming kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen(en). Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door VLUHR-i in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.

Beschrijving

Het programma beoogt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te stimuleren om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, gezamenlijk met één of meerdere buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is.

De Vlaamse overheid stelt deze aanloopsubsidies ter beschikking voor het opzetten en ontwikkelen van dergelijke gezamenlijke opleidingen. Er worden 3 nieuwe aanloopsubsidies toegekend van maximum € 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding. Daarnaast kunnen de bestaande programma’s opgestart in het academiejaar 2022-2023 en 2023-2024, na gunstige evaluatie, ook een maximum bedrag van € 5.000,- per programma ontvangen voor 2024-2025.

Modaliteiten

 • Elke Vlaamse hogeschool of universiteit kan een aanvraag indienen.
 • Het programma staat open voor bachelor- en/of masteropleidingen die gezamenlijk ingericht worden met één of meerdere buitenlandse instellingen.
 • Het programma staat open voor nieuwe gezamenlijke opleidingen (die nog geen toets nieuwe opleiding doorlopen hebben), en ook bestaande Vlaamse opleidingen die hervormd worden tot een internationale gezamenlijke opleiding komen in aanmerking.
 • Bij de organisatie van de gezamenlijke opleiding wordt bij voorkeur samengewerkt met minstens één buitenlandse hogeronderwijsinstelling.
 • Gezamenlijke opleidingen moeten leiden tot joint degrees of double degrees.
 • Het programma houdt geen beperking van disciplines in. Alle studiegebieden komen in aanmerking.
 • De subsidie kan ingezet worden voor werkingskosten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van het gezamenlijk programma en voor de uitbetaling van de reis- en verblijfskosten van staf.
 • De budgetten kunnen niet worden gebruikt voor de financiering van studentenmobiliteit.
 • De gezamenlijke opleidingen worden aangeboden door één of meer Vlaamse hogeronderwijsinstellinge(n) en één of meerdere buitenlandse hogeronderwijsinstelling(en), en omvatten een verplicht verblijf van elke student aan minstens twee van de deelnemende hogeronderwijsinstellingen, in twee verschillende landen. De betrokken student dient ten minste 20 studiepunten gevolgd en verworven te hebben in de andere instelling of instellingen, als het gaat om een opleiding met een studieomvang van 60 studiepunten, en ten minste 27 studiepunten in alle andere gevallen.
 • De subsidies worden toegekend voor besteding in het academiejaar 2024-2025.
 • De subsidie kan maximaal 3 jaar toegekend worden aan dezelfde gezamenlijke opleiding, dus kan maximaal met 2 jaar verlengd worden, op basis van een gunstig voortgangsrapport dat door de coördinerende instelling wordt ingediend. Verlenging van de subsidie kan aangevraagd worden op basis van een eenvoudige verlengingsaanvraag en budget tegen 14 juli 2025.

Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend in het Nederlands of (gedeeltelijk) in het Engels.

Het dossier bevat volgende informatie:

 • naam van de gezamenlijke opleiding;
 • informatie over: studiegebieden / disciplines; niveau (Bachelor/Master); duur van het gezamenlijk programma (in aantal jaar / in ECTS); voltijds of deeltijds; deelnemende hogeronderwijsinstellingen; onderwijstalen;
 • nieuwe of reeds bestaande / hervormde gezamenlijke opleiding;
 • beleidscontext op instellingsniveau en beoogde doelstellingen van de gezamenlijke opleiding;
 • inhoudelijke beschrijving van de gezamenlijke opleiding;
 • didactische methodologie van het international classroom;
 • studenten: beoogd aantal studenten; beoogd aantal internationale studenten; toelatingsvoorwaarden voor studenten; academische en culturele aspecten van studentenmobiliteit; verplichte studentenmobiliteit; kwaliteitszorg studentenbegeleiding;
 • docenten: academische en culturele aspecten van docentenmobiliteit;
 • kwaliteitszorg van het partnerschap, en van de opleiding;
 • legale implicaties (vb. copyright);
 • uitgewerkt budget – verdeelsleutel;
 • (ontwerp van) samenwerkingsakkoord;
 • een korte samenvatting van het opzet, de doelstellingen en het studiegebied (de studiegebieden) in het Engels, en in Word-versie. Deze tekst kan gebruikt worden voor de promotie van de gezamenlijke opleidingen.
Let op: in het aanvraagformulier zijn alle velden, uitgezonderd 16. Legale implicatie verplicht in te vullen opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn.

Selectie

De evaluatie van de aanvragen, selectie en toekenning van de subsidie gebeurt door een Vlaamse selectiecommissie, in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming.

Volgende aspecten worden beoordeeld:

 • concept van het gezamenlijk opleidingsprogramma, de mate van het stimuleren van een international classroom, meerwaarde van het gezamenlijk internationale programma, complementariteit van de partnerinstellingen;
 • mobiliteit: kwaliteit van studentenbegeleiding, academische en culturele aspecten van de studenten- en/of docentenmobiliteit;
 • institutioneel engagement.


Tijdpslanning

 • lancering oproep: december 2023
 • deadline aanvragen: tot en met 1 maart 2024. De dossiers worden tot en met 1 maart 2024 in elektronische vorm gestuurd aan: alicia.decoster@vluhr.be
 • selectie: maart 2024
 • bekendmaking selectie: uiterlijk begin april 2024
 • besteding subsidies: academiejaar 2024-2025
 • evaluatierapport (narratief + financieel): in te dienen voor 14 juli 2025