The Washington Center

Het Departement Onderwijs en Vorming stelt 12 beurzen beschikbaar voor Vlaamse studenten die gedurende één semester van het academiejaar 2022-2023 stage willen lopen bij internationale organisaties of bedrijven in Washington. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad in samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming.

Beschrijving

The Washington Center is een onafhankelijke, non-profit organisatie die stages en academische seminaries aanbiedt aan studenten van Vlaamse universiteiten en hogescholen. Meer informatie vindt u via de links hieronder.

Ontvankelijkheidscriteria

Wat zijn de ontvankelijkheidscriteria voor de student en de zendende hogeronderwijsinstelling?

 • De student is ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool en heeft minimum 60 credits behaald op het moment van de aanvraag.
 • Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de zendende hogeronderwijsinstelling en The Washington Center.
 • Enkel studenten uit volgende studiegebieden komen in aanmerking voor dit beurzenprogramma: kunsten, business en management, wereldhandel, informatietechnologie, media en communicatie, internationale relaties, rechten, criminologie en politieke wetenschappen.

Modaliteiten

 • Elke Vlaamse hogeschool of universiteit kan studenten uitsturen via dit programma.
 • Subsidies worden toegekend voor besteding in het academiejaar 2022-2023.
 • De Vlaamse hogeronderwijsinstelling erkent de behaalde credits.
 • De mobiliteit bedraagt één semester. De mobiliteit heeft plaats in het eerste semester (Fall 2022) of het tweede semester (Spring 2023).
 • Elke instelling mag maximaal zes studenten voordragen voor selectie op Vlaams niveau.
 • De mobiliteit heeft betrekking op stage. De student zoekt in overleg met The Washington Center zelf actief mee naar een stageplaats. De stage dient gevalideerd te worden door de thuisinstelling. Vooraleer het visum kan worden aangevraagd dient de stageplaats bepaald te zijn.
 • De student heeft een Grade Point Average van minimum 3.0 op een schaal van 4.0 (equivalentietabel).
 • De mobiliteitsbeurs bedraagt €9 000. De studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen ontvangen een bijkomende toelage van €3 000 bovenop de mobiliteitsbeurs. Studenten uit ondervertegenwoordigde groepen zijn:
  • studenten die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid;
  • studenten met een functiebeperking, erkend door het VAPH:
   Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
   Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
   Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
  • werkstudenten in een werkprogramma, zie de definitie van de Vlaamse overheid:
   Werkstudent: een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt:
   1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
   2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
   3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.
  De gegevens opgenomen in de database van AHOVOKS worden aanzien als de correcte data. Als referentiedatum geldt het moment van het indienen van de aanvraag, nl. 1 april 2022. Voor dossiers die op deze datum nog in behandeling zijn wordt de finale beslissing van AHOVOKS afgewacht. Indien een dossier laattijdig wordt goedgekeurd door AHOVOKS, dan kan krijgt de student de extra toelage van €3 000 alsnog toegekend.
 • Indien The Washington Center omwille van Corona beslist om over te gaan naar virtuele stages waarbij de student niet naar Washington DC afreist, dan bedraagt het beursbedrag € 3.500 en € 4.300 voor een student uit ondervertegenwoordigde groep.
 • De student mag deze beurs niet cumuleren met een andere beurs van de Vlaamse overheid.
 • Na selectie ontvangt de student een Code of Conduct opgesteld door The Washington Center.
 • Na de mobiliteit rapporteert de student aan de VLUHR via een kort essay en bevraging.

Aanvraag

Stap 1: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling doet een eerste interne selectie van kandidaten.

Stap 2: Indien een student door zijn/haar hogeronderwijsinstelling geselecteerd is, dan start zijn/haar hogeronderwijsinstelling de procedure voor het aanvragen van een TWC beurs door een dossier aan te maken voor de kandidaat in the Mobility-Online tool.

Stap 3: De kandidaat ontvangt een automatische e-mail uit Mobility-Online tool met de melding dat hij/zij voorgeselecteerd is voor een TWC beurs.

Stap 4: De kandidaat registreert zich in de Mobility-Online tool en vervolledigt zijn/haar dossier voor de deadline.

Documenten die bij de aanvraag gevoegd worden:

 • Pasfoto
 • CV
 • Puntenlijst(en) van het huidige en de vorige academiejaren binnen de huidige opleiding
 • Motivatiebrief met zowel een persoonlijke als professionale motivatie voor een TWC stage (maximum 2 A4 pagina’s)

Stap 5: De Vlaamse hogeronderwijsinstelling valideert en verzendt het vervolledigde dossier in de Mobility-Online tool voor middernacht 1 april 2022 GMT+1. Dossiers die na middernacht 1 april 2022 GMT+1 verstuurd worden zijn niet ontvankelijk.

Stap 6: Indien de student wordt geselecteerd door de selectiecommissie, dan dient hij/zij bij The Washington Center bijkomend in te dienen:

 • Essay
 • Twee aanbevelingsbrieven
 • Certificaat van de Engelse vaardigheid (of een attest opgesteld door de thuisinstelling)

Selectie

Na de deadline van aanvraag en de ontvankelijkheidscontrole door de VLUHR, vindt de selectie plaats. Deze wordt uitgevoerd door een internationale selectiecommissie, in samenwerking met het Departement Onderwijs & Vorming.

De selectiecommissie bestaat uit experten op gebied van hoger onderwijs en internationalisering.

Elk dossier zal gelezen worden door twee onafhankelijke juryleden.

Tijdens de selectiecommissievergadering worden alle dossiers door beide juryleden besproken. In geval van meer dan 10% verschil in de scores voor dezelfde aanvraag, wordt het dossier heropend en worden de scores opnieuw geëvalueerd. Tijdens het selectieproces worden benchmarks ingebouwd om gelijke kansen van elk aanvraagdossier te garanderen.

Op basis van de geconsolideerde scores wordt een ranking opgemaakt van alle aanvragen.

De scores worden toegekend op basis van de volgende criteria:

 • de kwaliteit van de motivatie van de kandidaat (op 30 punten);
 • de reeds behaalde studieresultaten van de kandidaat (op 30 punten);
 • de kwaliteit van het CV (gericht op de VS) van de kandidaat (op 30 punten);
 • het algemeen profiel van de kandidaat (persoonlijkheid, zin voor initiatief, werkervaring en/of engagement, …) (op 10 punten).

Minimum 25% van de beurzen wordt toegekend aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. Hieronder worden begrepen:

 • studenten die een studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid;
 • studenten met een functiebeperking, erkend door het VAPH:Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:
  Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
  Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen;
 • werkstudenten in een werkprogramma, zie de definitie van de Vlaamse overheid:
  Werkstudent: een student die aan al de volgende voorwaarden beantwoordt:
  1) hij is in het bezit van een bewijs van tewerkstelling in een dienstverband met een omvang van ten minste 80 uren per maand, of hij is in het bezit van een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
  2) hij is nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma;
  3) hij is ingeschreven in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hogeronderwijsregister. De afzonderlijke registratie in het Hogeronderwijsregister impliceert niet dat het hier een nieuwe opleiding betreft.

De gegevens opgenomen in de database van het Ministerie van Onderwijs en Vorming worden aanzien als de correcte data.

Indien de norm van 25% niet wordt behaald, dan zal het aantal geselecteerde kandidaten moeten aangepast worden.

Tijdsplanning

 • lancering van de oproep: december 2021
 • Start indienen aanvragen in Mobility-Online: vanaf 31 januari 2022
 • deadline voor indienen van de aanvraag: 1 april 2022
 • selectie: april 2022
 • bekendmaking van selectieresultaten: voor 9 mei 2022
 • start van mobiliteit: augustus 2022 (Fall) of januari 2023 (Spring)
 • uitbetaling beurs studenten Fall: juni 2022
 • uitbetaling beurs studenten Spring: november 2022

Kosten?

Ter indicatie:
De kosten verbonden aan een stage aan The Washington Center in academiejaar 2021-2022:

 • Algemene kosten:
  - Programma: $7.998
  - Accomodatie: $5.600
  - Aanvraagkosten: $125
 • Bijkomende kosten:
  - State Department J-1 visa SEVIS vergoeding: $220 (meer info)
  - US Consulate J-1 visa aanvraagkosten: $160
  - Geschatte maandelijkse gezondheidsverzekering met internationale korte termijn dekking: $50
  - Geschatte weekelijkse levensonderhoudskosten (openbaar vervoer, maaltijden, extra): $200
  - Vluchten

Meer vragen? Contacteer het VLUHR-i secretariaat